Oznámení

 

Výzva k předložení akcií

 

Představenstvo společnosti Karlštejnská a.s., IČO: 25672924, se sídlem Jinočany, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25 tímto oznamuje, že v návaznosti na změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno k 1. lednu 2014 (dále též „akcie dotčené změnou“) a v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, dne 17. března 2014 rozhodlo, že na dosavadních akciích Společnosti budou vyznačeny nezbytné údaje.

Představenstvo tímto vyzývá akcionáře, kteří vlastní akcie dotčené změnou, k předložení těchto akcií za účelem vyznačení příslušných změn a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení, a pokud společnost rozhodne o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Drží-li akcie dotčené změnou zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie dotčené změnou u sebe, splní povinnost předložit akcie tato osoba. Na takto předložených akciích společnost vyznačí též existenci zástavního práva.

Akcie lze předložit a údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů lze sdělit v sídle Společnosti počínaje 2. červnem 2014 každou středu v době od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Akcionář-fyzická osoba předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře-právnické osoby předloží spolu s listinnými akciemi platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

 

 

Představenstvo společnosti Karlštejnská a.s.